چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان به جمع حامیان علمی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست
29 آبان 1396

طی نامه ای رسمی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان به جمع حامیان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست.

 


ادامه مطلب ...

دانشگاه مازندران به جمع حامیان علمی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست
24 آبان 1396

طی نامه ای رسمی دانشگاه مازندران به جمع حامیان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست.


ادامه مطلب ...

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  به جمع حامیان علمی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست
21 آبان 1396

طی نامه ای رسمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین به جمع حامیان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست. 

 


ادامه مطلب ...

دانشگاه بوعلی سینا همدان به جمع حامیان علمی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست
21 آبان 1396

طی نامه ای رسمی دانشگاه بوعلی سینا همدان به جمع حامیان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست. 


ادامه مطلب ...

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به جمع حامیان علمی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست
17 آبان 1396

طی نامه ای رسمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به جمع حامیان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست. 

 


ادامه مطلب ...

دانشگاه فردوسی مشهد به جمع حامیان علمی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست
14 آبان 1396

طی نامه ای رسمی دانشگاه فردوسی مشهد به جمع حامیان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست. 

 


ادامه مطلب ...

دانشگاه خوارزمی به جمع حامیان علمی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست
14 آبان 1396

طی نامه ای رسمی دانشگاه خوارزمی به جمع حامیان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست. 

 


ادامه مطلب ...

دانشگاه فرهنگیان به جمع حامیان علمی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست
9 آبان 1396

طی نامه ای رسمی دانشگاه فرهنگیان به جمع حامیان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست. 


ادامه مطلب ...

دانشگاه شیراز به جمع حامیان علمی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست
4 آبان 1396

طی نامه ای رسمی دانشگاه شیراز به جمع حامیان چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست. 


ادامه مطلب ...

انجمن علمی اسلام و پیشرفت به جمع حامیان علمی چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی پیوست
30 مهر 1396

    آقای  دکتر علی اکبری رئیس انجمن علمی اسلام و پیشرفت ضمن موافقت جهت حمایت علمی از کنگره دوتن از اعضای شریف کنگره  را جهت عضویت در کمیته علمی کنگره معرفی نمودن آقایان دکتر  محسن الویری و حجت الاسلام و مسلمین اقای دکتر رضایی اصفهانی رنانی 


ادامه مطلب ...